Algemene Voorwaarden CorfuDesign

 

Artikel 1: Algemeen
 1. Alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden.
 2. Onder “wederpartij” wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts-) persoon die met CorfuDesign een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.
 3. Afwijkende bepalingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk overeen gekomen te worden, en worden voor zover ze niet in strijd zijn met deze voorwaarden, als aanvullend op deze voorwaarden beschouwd.
Artikel 2: Aanbiedingen, overeenkomsten
 1. Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen alsmede de daarmee samenhangende prijsopgaven zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeen is gekomen.
 2. Offertes zijn vrijblijvend en zijn 1 maand geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden. Prijzen zijn exclusief BTW. Genoemde tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens haar aan de ontwerper verstrekte gegevens waarop de ontwerper de offerte baseert.
 3. Opdrachten worden schriftelijk door de opdrachtgever bevestigd. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat de ontwerper begint met het uitvoeren van de opdracht, dan geldt de inhoud van de offerte als overeengekomen en zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden de ontwerper pas nadat deze schriftelijk door de ontwerper zijn bevestigd.
 4. Een offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs.
 5. oezendingen van aanbiedingen en/of brochures, prijslijsten e.d. verplicht CorfuDesign niet tot levering c.q. acceptatie van de order.
 6. orfuDesign behoudt zich het recht voor om opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren.
 7. Bij herdruk, hergebruik of ruimer gebruik van het ontwerp, gewijzigd of ongewijzigd, dient opnieuw een overeenkomst tot licentievergoeding tussen CorfuDesign en de wederpartij te worden gesloten.
Artikel 3: Wijziging van opdracht
 1. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard dan ook, welke schriftelijk of mondeling door of namens wederpartij worden aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de wederpartij extra in rekening gebracht.
 2. Door de wederpartij, na het verstrekken van de opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de wederpartij tijdig en schriftelijk aan CorfuDesign ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon doorgegeven, dan zal de wederpartij deze wijzigingen nog eens schriftelijk of per e-mail bevestigen, doet de wederpartij dit niet, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging der wijzigingen voor rekening van de wederpartij.
Artikel 4: Prijzen
 1. Tenzij anders vermeld geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijziging.
 2. Ingeval van verhoging van één of meer der kostprijsfactoren binnen drie maanden na opdrachtbevestiging door de wederpartij, is CorfuDesign gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat redelijkerwijs voorzienbare prijsverhogingen bij de orderbevestiging moeten worden vermeld. Indien de prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij CorfuDesign tot de prijsverhoging is verplicht op grond van wettelijke bepalingen.
 3. Indien geen vergoeding is overeengekomen, is de bij CorfuDesign gebruikelijke vergoeding uren en materialen van toepassing.
 4. Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk worden gefactureerd indien een onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk van waarde is.
 5. Begrotingen worden opgesteld op basis van het uurtarief van CorfuDesign.
 6. In de begroting worden in de regel opgenomen:
  • de opdrachtomschrijving;
  • de ontwerp- en uitvoeringsfase;
  • het eventuele werk door derden;
  • de bepaling van de bestemming van de opdracht en de oplage van de verveelvoudiging van het ontwerp;
  • de honorering;
  • een raming van de bijkomende kosten;
  • een verwijzing naar deze leveringsvoorwaarden
Artikel 5: Honorering
 1. De bepaling van het honorarium van CorfuDesign geschiedt op basis van haar uurtarief en bijkomende kosten.
 2. De hoogte van het uurtarief wordt bepaald door:
  • de bedrijfskosten van CorfuDesign;
  • de kosten van financiering en risico;
  • de kennis en specialisatie van CorfuDesign ten aanzien van het belang van de opdracht;
  • het commercieel belang van de opdracht en de daarmee verband houdende licentievergoeding voor verveelvoudiging.
 3. CorfuDesign kan verschillende uurtariefsoorten hanteren:
  • een tarief voor adviezen, besprekingen, documentatie, conceptie, ontwerpen, illustratie- en lay-out werkzaamheden in de ontwerpfase etc. te noemen: ontwerp-uurtarief;
  • een tarief voor illustratie- en lay-out werkzaamheden als uitwerking, werktekenen, tekst- en reprobegeleiding, wijzigingen in het ontwerp, correctie- en controlewerkzaamheden en reizen etc. te noemen: uitwerk-uurtarief.
 4. De hoogte van het uurtarief kan eveneens worden beïnvloed door een spoedeisend karakter van de opdracht, wanneer door de wederpartij overwerk, nacht- of weekendarbeid wordt verlangd.
 5. Onder bijkomende kosten wordt verstaan: alle kosten voor materialen, hulpmiddelen en het uitwerken van de opdracht voortvloeiende middelen, die niet behoren tot de normale bedrijfskosten van CorfuDesign en die in opdracht voor de wederpartij worden gemaakt.
 6. CorfuDesign houdt nauwgezet boek van de kosten bedoeld in vorig lid en factureert deze aan de wederpartij met een verhoging boven de nettoprijs als vergoeding voor administratiekosten, risico en voorfinanciering.
 7. De vergoeding voor de licentie voor verveelvoudiging van het ontwerp is in de honorering van de opdracht begrepen met betrekking tot de in de overeenkomst vastgelegde eerste bestemming en oplage.
 8. Wanneer de wederpartij van CorfuDesign verlangt ook buiten de duur van de omschreven opdrachtwerkzaamheden geen opdrachten te aanvaarden van met de wederpartij concurrerende ondernemingen, zodat de wederpartij een exclusiviteit van CorfuDesign opeist, heeft CorfuDesign recht op een exclusiviteitsvergoeding.
 9. Wanneer bedongen is dat op basis van royalty’s wordt vergoed dienen door de wederpartij opgaven van geproduceerde of verkochte eenheden vergezeld te gaan van een certificaat van een registeraccountant.
 10. AlsCorfuDesignvoordewederpartijbijdeuitvoeringvandeopdrachtalshandelsbevoegdgemachtigde optreedt, kan CorfuDesign hiervoor een schriftelijk overeen te komen vergoeding ontvangen.
Artikel 6: Verplichtingen van CorfuDesign
 1. CorfuDesign stelt bij de aanvaarding van de opdracht zodanige eisen, dat zij de verantwoordelijkheid voor het door haar uitgevoerde opdracht kan dragen.
 2. CorfuDesign zal haar opdracht naar beste weten en kunnen uitvoeren en als adviseur de wederpartij bijstaan.
 3. CorfuDesign en de wederpartij houden zich gedurende de werkzaamheden aan de opdracht, beschikbaar voor mondeling overleg, dat voor het uitvoeren van de opdracht van belang is.
 4. CorfuDesign en diens medewerkers verplichten zich -op verzoek van de wederpartij- tot geheimhouding van al hetgeen hen uit hoofde van de opdracht wordt toevertrouwd. CorfuDesign draagt -op verzoek van de wederpartij- zorg dat de ingeschakelde leveranciers en derden eveneens geheimhouding in acht nemen.
 5. Overeenkomsten met grafische of andere productiebedrijven die voor de verveelvoudiging van het ontwerp zorgdragen, worden door CorfuDesign aangegaan. CorfuDesign is verantwoordelijk voor het juist aanleveren van litho’s of digitale bestanden ten behoeve van het verveelvoudigen (inclusief proef). Na acceptatie van dit materiaal ligt de verantwoordelijkheid bij het productiebedrijf.
Artikel 7: Verplichtingen van de wederpartij
 1. De wederpartij verschaft CorfuDesign alle medewerking die redelijkerwijs nodig is voor de vervulling van zijn/haar opdracht.
 2. De wederpartij verschaft CorfuDesign tijdig alle inlichtingen en gegevens welke nodig zijn voor een behoorlijke vervulling van de opdracht.
 3. De wederpartij zal de ontwerpen en andere bescheiden, die CorfuDesign bij de vervulling van de opdracht vervaardigt, tijdig beoordelen en na goedkeuring voor akkoord ondertekenen.
 4. Indien de wederpartij dezelfde opdracht tegelijkertijd aan meerdere ontwerpers/ontwerpbureaus wenst te verstrekken, dient hij/zij hiervan CorfuDesign op de hoogte te stellen.
 5. Indien de wederpartij eenzelfde opdracht eerder aan één of meer ontwerpers/ontwerpbureaus heeft gegeven, dient hij/zij dat bij de verstrekking van de opdracht te vermelden, ongeacht of die opdracht door de ontwerper(s)/ontwerpbureau(s) eerder al dan niet is aanvaard.
 6. CorfuDesign ontvangt van de wederpartij kosteloos 5 exemplaren van het verveelvoudigde ontwerp. Van waardevolle stukken of uit zeer kleine oplagen ontvangt CorfuDesign een toepasselijk aantal.
 7. Indien een derde zich schuldig maakt aan inbreuk op het auteursrecht en/of het uitsluitend recht op tekening of model van CorfuDesign , dan wel aan slaafse nabootsing van het ontwerp, zal de wederpartij, op kosten van de wederpartij, in en buiten rechte maatregelen nemen tot stopzetting van die inbreuk c.q. slaafse nabootsing. tenzij:
  1. het ontwerp c.q., tekening en/of het model en/of het naar een ander vervaardigde product of exemplaren daarvan, blijken op voorhand zelf niet nieuw of origineel te zijn respectievelijk onderscheidend vermogen te ontbreken dan wel inbreuk op enig auteurs-, octrooi of uitsluitend recht op tekening of model te maken;
  2. de derde geen verhaal biedt. Indien CorfuDesign in de gevallen genoemd onder a. of b. toch maatregelen in rechte verlangt dan dient zij daar zelf voor zorg te dragen en komen de kosten daarvan voor rekening van CorfuDesign.
 8. De wederpartij is gemachtigd voor en namens CorfuDesign alle haar als rechthebbende op het auteursrecht en het recht van tekening of model toekomende bevoegdheden uit te oefenen, die de wederpartij behoeft om de in het vorige lid bedoelde maatregelen te nemen.
 9. De wederpartij zal de verveelvoudiging niet doen aanvangen alvorens de schriftelijke toestemming van CorfuDesign te hebben verkregen. Hij/zij doet CorfuDesign daartoe drukproeven of prototypen ter correctie toekomen. De toestemming in dit artikel brengt mee de toestemming als bedoeld in artikel 14 lid 10 van deze voorwaarden.
 10. Hetaanbrengenvanwijzigingendoordewederpartijinhetvoorlopigeofdefinitieveontwerpisniet toegestaan dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van CorfuDesign. CorfuDesign zal haar toestemming echter niet kunnen onthouden aan wijzigingen van zodanige aard, dat haar verzet in strijd met de redelijkheid zou zijn.
 11. Bij wijzigingen waaraan CorfuDesign haar toestemming heeft verleend, zal CorfuDesign door de wederpartij in staat gesteld worden, op kosten van de wederpartij het ontwerp te wijzigingen.
Artikel 8: Omvang van de opdracht
 1. Op basis van de van haar te verwachten deskundigheid, adviseert CorfuDesign omtrent de begrote omvang van de werkzaamheden door CorfuDesign en derden te vervullen. Wederpartij erkent dat, vanwege de aard van de werkzaamheden, deze opgave kan afwijken van de daadwerkelijke omvang van de werkzaamheden. Voor overmatige overschrijdingen is CorfuDesign aansprakelijk. CorfuDesign en wederpartij stellen gezamenlijk het aangenomen werk vast.
 2. Bij aangenomen werk dat gefaseerd plaatsvindt, stellen partijen in onderling overleg de verschillende fasen vast en geven daarbij aan wanneer en op welke wijze met een volgende fase een aanvang zal worden genomen.
Artikel 9: Annulering van een opdracht
 1. De wederpartij kan een gegeven opdracht herroepen, mits zij CorfuDesign het honorarium dat deze zou toekomen bij gehele vervulling van de opdracht voldoet. Indien de wederpartij echter aantoont, dat ingevolge bijzondere, van haar wil onafhankelijke omstandigheden, of ingevolge bepaaldelijk aan te duiden gedragingen of handelingen van CorfuDesign, van haar redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat zij de opdracht verder laat vervullen, wordt zijn/haar verplichting in zoverre verminderd, dat zij slechts het honorarium voor de reeds verrichte arbeid hoeft te voldoen.
 2. CorfuDesign kan een aanvaarde opdracht neerleggen, in welk geval zij geen aanspraak kan doen op het haar toekomende honorarium evenals het recht op vergoeding van kosten, behalve voor zover de al verrichte werkzaamheden voor de wederpartij van nut zijn. Indien CorfuDesign echter aantoont, dat ingevolge bijzondere, van haar wil onafhankelijke omstandigheden of ingevolge bepaaldelijk aan te duiden gedragingen of handelingen van de wederpartij van haar niet kan worden verlangd dat zij de opdracht verder vervult, heeft zij recht op het honorarium voor de reeds verrichte arbeid en vergoeding van reeds gemaakte kosten.
 3. Aan de rechtsopvolger c.q. erfgenamen van CorfuDesign moeten de reeds gemaakte onkosten en het honorarium berekend naar de stand van het werk worden uitbetaald.
Artikel 10: Levering en levertijd
 1. Adviezen, ontwerpen etc. worden geacht te zijn geleverd op het moment dat zij schriftelijk ter post zijn besteld, via e-mail zijn verstuurd of aan de koerier ter hand zijn gesteld.
 2. Verzonden zaken zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de wederpartij.
 3. Indien geen levertijd overeen is gekomen, wordt deze in alle redelijkheid door CorfuDesign vastgesteld.
 4. Zaken reizen voor rekening en risico van de wederpartij, zulks terwijl de afzending geldt als levering.
 5. Franco levering geschiedt alleen indien en voor zover dit door CorfuDesign , op de factuur of anderszins, wordt aangegeven.
 6. CorfuDesign is gerechtigd om in gedeelten te leveren (deelleveranties), welke zij afzonderlijk kan factureren.
 7. Opgegeven levertijden zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. CorfuDesign is verplicht om de levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen, doch is slechts aansprakelijk voor overschrijding daarvan, nadat haar een redelijke termijn voor nakoming is geboden en nadat zij schriftelijk in gebreke is gesteld.
 8. CorfuDesign behoudt zich het recht voor orders niet uit te voeren indien de wederpartij vorige leveringen niet binnen de overeengekomen betalingstermijn heeft betaald. CorfuDesign is niet aansprakelijk voor eventuele schade bij wederpartij ten gevolge van het niet leveren. De toepassing van dit recht moet de wederpartij tijdig worden medegedeeld.
 9. Per post of koerier verzonden stukken/bescheiden worden verpakt op een in de branche gebruikelijke wijze en overeenkomstig goed koopmansgebruik tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Artikel 11: Ontvangst / Retour van zaken
 1. Indien de wederpartij gekochte zaken weigert in ontvangst te nemen of aan CorfuDesign retourneert, zonder dat zij zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard, is CorfuDesign gerechtigd de geweigerde of geretourneerde zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan en ter beschikking van wederpartij te houden, zonder dat daaruit enige erkenning van juistheid van eventuele reclames mag worden afgeleid.
 2. Na een periode van drie maanden is CorfuDesign gerechtigd tot (onderhandse) verkoop van deze zaken. De eventuele mindere opbrengst en de kosten komen voor rekening van de wederpartij, onverminderd de overige rechten van CorfuDesign.
Artikel 12: Kwaliteit
 1. De te leveren zaken dienen te voldoen aan de normaal geldende kwaliteitsnormen voor de betreffende producten.
 2. CorfuDesign heeft het recht om alles wat bij een opdracht niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen en creatief inzicht uit te voeren.
 3. De laatste drukproef, revisieproef of het laatste prototype wordt door het productiebedrijf aan CorfuDesign en door haar aan de wederpartij ter goedkeuring aangeboden. Bij goedkeuring voorziet de wederpartij of zijn gemachtigde en CorfuDesign deze drukproef of Prototype van zijn/haar paraaf en datum. Bij kleine werkstukken kan een en ander per fax afgehandeld worden.
 4. 4 CorfuDesign garandeert dat het geleverde door of vanwege hem is ontworpen.
Artikel 13: Eigendomsvoorbehoud
 1. Geleverde zaken, uitgezonderd hetgeen verwoord wordt in lid 3 van dit artikel, blijven, tot op het moment van volledige betaling van hetgeen de wederpartij CorfuDesign ter zake van die zaken verschuldigd is, het eigendom van CorfuDesign.
 2. In geval van niet betaling van een opvorderbaar bedrag, schorsing van betaling, aanvraag van surseance van betaling, faillissement, onder curatele stelling, overlijden of liquidatie van zaken van de wederpartij, zal CorfuDesign het recht hebben om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de order of het gedeelte daarvan dat nog geleverd moet worden te annuleren en het mogelijk geleverde, doch niet of niet geheel betaalde, als haar eigendom terug te vorderen onder verrekening van het eventueel reeds betaalde doch onverminderd haar rechten om vergoeding te verlangen voor eventueel verlies of schade. In die gevallen is elke vordering welke CorfuDesign ten laste van de wederpartij heeft ineens en dadelijk opeisbaar, De kosten van het terughalen c.q. terugvorderen van de zaken komen ten laste van de wederpartij.
 3. Ontwerpen etc., blijven eigendom van CorfuDesign. De wederpartij heeft enkel recht op overdracht van de eigendom als dit uitdrukkelijk is overeengekomen of dit uit de aard van de overeenkomst blijkt. Het eigendom van de ontwerpen etc. blijft in ieder geval berusten bij CorfuDesign en geen enkel gebruik van de ontwerpen etc. op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de wederpartij nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met CorfuDesign dan ook.
 4. Materiaal dat in opdracht van CorfuDesign bij grafische of andere productiebedrijven is vervaardigd en dat dient ter verveelvoudiging van het ontwerp, blijft eigendom van CorfuDesign tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 5. Tenzij anders is overeengekomen heeft de wederpartij geen recht op overdracht van de originele ontwerpen etc. of duplicaten daarvan.
 6. Indien niet is overeengekomen dat het ontwerp in het bezit van de wederpartij blijft, heeft deze onverwijld na het gebruik voor kosteloze retournering aan CorfuDesign zorg te dragen. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot verlies van enig recht van CorfuDesign.
Artikel 14: Intellectuele eigendomsrechten
 1. Alle rechten van intellectuele eigendom voortvloeiende uit de werkzaamheden van CorfuDesign contracten, foto’s en alle andere afbeeldingen van haar ontwerp, van maquettes en modellen alsmede van alle andere voorwerpen of informatiedragers die van haar ontwerp een afbeelding of voorstelling vormen, blijven onvervreemdbaar eigendom van CorfuDesign. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren, op welke wijze dan ook, zijn slechts toegestaan met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van CorfuDesign.
 2. CorfuDesign wordt aangemerkt als maker in de zin van de Auteurswet 1912 en kan derhalve als auteursrechthebbende over het werk beschikken.
 3. Het is niet toegestaan de verwezenlijking van een ontwerp van CorfuDesign te herhalen of op enigerlei wijze, geheel of gedeeltelijk, te kopiëren, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van CorfuDesign.
 4. Indien toestemming is gegeven voor het gebruik bij elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na uitdrukkelijke toestemming van CorfuDesign.
 5. Elk gebruik van een ontwerp etc. dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van CorfuDesign.
 6. Als CorfuDesign dit nodig acht zal de wederpartij het te verveelvoudigen werk voorzien van het symbool © met de naam van CorfuDesign en het jaar van eerste openbaarmaking: of het symbool D, met hetzij het jaar van internationaal depot en de naam CorfuDesign/depothouder, hetzij het nummer van het internationaal depot.
 7. CorfuDesign is gerechtigd haar werkstuk te signeren en/of haar naam te laten vermelden in het colofon van een publicatie of op een titelrol.
 8. Bij publicatie van een ontwerp dient de wederpartij terstond en zonder kostenberekening een bewijsexemplaar aan CorfuDesign te doen toekomen.
 9. De wederpartij of elke derde die een ontwerp openbaar maakt, is met uitsluiting van anderen, verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerden en andere rechthebbenden. CorfuDesign is verplicht naar vermogen mee te werken aan het opsporen van de in dit artikel bedoelde rechten/gevallen.
 10. De wederpartijverkrijgtvanCorfuDesigndelicentievoorhetgebruikvanhetontwerpvoorzoverdit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bestemming en oplage zoals die bij de opdracht zijn overeengekomen. Is niets daaromtrent vastgelegd dan geldt het eerste gebruik en de eerste oplage als overeengekomen bestemming en oplage. De licentieverlening vindt plaats nadat CorfuDesign schriftelijk haar toestemming heeft gegeven het ontwerp openbaar te maken.
 11. 1De wederpartij en CorfuDesign zijn vrij om het werkstuk of verveelvoudigd exemplaar te gebruiken ten behoeve van hun eigen publiciteit of promotie en bij exposities van het werkstuk, en daarbij elkaars naam te vermelden, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. Dit echter niet eerder dan wanneer de eerste verveelvoudiging van het werkstuk openbaar is gemaakt.
 12. Het ontwerp zal op kosten van de wederpartij door CorfuDesign, kunnen worden gedeponeerd bij:
  1. Het “Bureau International pour la protection de la Propriété Intellectuelle” van de “Organisation Mondiale de Propriété (OMPI)” te Genève: en/of het bij
  2. Het “Benelux Bureau voor tekeningen en modellen” te ‘s-Gravenhage.
 13. Het deponeren bedoeld in het voorgaande lid zal geschieden voordat het verveelvoudigde product of eerste exemplaar ervan openbaar wordt gemaakt.
 14. De verklaring bedoeld in artikel 21, lid 3 juncto artikel 24 van de Beneluxwet inzake tekeningen modellen zal desgewenst worden afgelegd door CorfuDesign, op kosten van de wederpartij.
 15. Voor elke handeling verricht in strijd met de bepalingen in dit artikel is de wederpartij aan CorfuDesign een direct opeisbaar gefixeerde boete verschuldigd van € 45.000, onverminderd enig ander recht van CorfuDesign, waaronder begrepen het recht op volledige schadevergoeding.
Artikel 15: Aansprakelijkheid van CorfuDesign
 1. Behoudens de verantwoordelijkheid van CorfuDesign krachtens dwingende wettelijke bepalingen en algemeen geldende regels van redelijkheid en billijkheid is zij niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten, tenzij deze te wijten zijn aan haar grove schuld of opzet, die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
  1. Een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming, zoals omschreven in Artikel 16 lid 1.
  2. Daden of nalatigheden van de wederpartij, haar ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege haar zijn tewerkgesteld.
  3. Fouten en/of gebreken in een ontwerp die door wederpartij bij goedkeuring van het desbetreffende ontwerp niet zijn geconstateerd.
  4. Het laten drukken van ontwerpen, foto’s en ander drukwerk bij een andere drukker dan die door CorfuDesign geadviseerd is.
 2. Indien als gevolg van een omstandigheid als bedoeld in het vorige lid niet kan worden geleverd conform de overeenkomst, moet CorfuDesign de wederpartij zo snel mogelijk berichten. Verdere afhandeling van de overeenkomst zal dan in onderling overleg plaatsvinden.
 3. De aansprakelijkheid van CorfuDesign reikt nimmer verder dan die van haar leveranciers.
 4. CorfuDesign aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schaden, welke dan ook, als gevolg van het onjuist en/of onoordeelkundig gebruiken van door haar geleverde zaken, tenzij deze te wijten is aan haar opzet of grove schuld. De leveranciers van CorfuDesign dragen de volledige verantwoordelijkheid voor de door hun geproduceerde zaken.
 5. De aansprakelijkheid van CorfuDesign is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor zij verzekerd is en kan nooit verder reiken dan de waarde van de opdracht.
 6. CorfuDesign is niet aansprakelijk voor inbreuken op patent-, auteurs- en andere rechten van derden op door de wederpartij aangeleverde gegevens, tenzij deze te wijten zijn aan haar opzet of grove schuld.
 7. CorfuDesign is niet aansprakelijk wanneer het ontwerp of het daarnaar vervaardigde product en het toepassen of het gebruik daarvan inbreuk zou maken op enig auteursrecht, uitsluitend recht tekening of model of octrooirecht van een derde, dat hem niet bekend was en niet bekend behoorde te zijn, voor of ten tijde van de levering van het ontwerp.
 8. CorfuDesign is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens die de wederpartij gehouden is hem te verschaffen of verschaft heeft.
 9. Voor beschadigingen tijdens de zending van ontwerpen etc., die op gebruikelijke en deugdelijke wijze zijn verpakt, is CorfuDesign niet aansprakelijk.
 10. CorfuDesignisnietaansprakelijkvoorbeschadiging,verliesofvernietigingvanvoorwerpen,materialen, beeld- of tekstgegevens in enigerlei vorm, die haar door de wederpartij ter beschikking zijn gesteld, tenzij dit te wijten is aan haar opzet of grove schuld. Wanneer de voorwerpen of gegevens grote waarde bezitten, is de wederpartij gehouden deze te verzekeren.
 11. CorfuDesign is niet aansprakelijk voor fouten in litho’s of drukproeven die de klant zelf bij de lithograaf of de drukker ophaalt.
 12. CorfuDesign is niet aansprakelijk voor fouten in het drukwerk indien dat door de klant zelf verzorgd is.
 13. Auteursrecht van CorfuDesign is geheel of gedeeltelijk overdraagbaar, niet anders dan per uitdrukkelijke beschikking per welomschreven object. Alle hieraan voorafgaand genoemde voorwaarden blijven na overdracht van het auteursrecht nog geldig.
Artikel 16: Niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming
 1. Onder een niet toerekenbare tekortkoming wordt verstaan: een tekortkoming die niet te wijten is aan de schuld van CorfuDesign en die noch krachtens wet, rechtshandeling of in het maatschappelijke verkeer geldende opvattingen voor haar rekening behoort te komen. Oorzaken van niet toerekenbare tekortkomingen zijn o.a. werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel van CorfuDesign, transportmoeilijkheden, extreme weersomstandigheden, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij CorfuDesign c.q. bij haar leveranciers, alsmede wanprestatie door haar leveranciers waardoor CorfuDesign haar verplichtingen jegens de wederpartij niet (meer) kan nakomen.
 2. Indien de niet toerekenbare tekortkoming van tijdelijke aard is, heeft CorfuDesign het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de tekortkoming in de nakoming oplevert zich niet meer voordoet.
 3. Is de situatie van de niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.
 4. CorfuDesign is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van een situatie als bedoeld in dit artikel is gebleken.
 5. CorfuDesign heeft het recht zich ook op een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming te beroepen indien de omstandigheid die de tekortkoming in de nakoming oplevert intreedt nadat de prestatie door haar geleverd had moeten zijn.
Artikel 17: Reclames
 1. Klachten dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 5 werkdagen aan CorfuDesign te worden medegedeeld. Na schriftelijke bevestiging van deze klacht zal CorfuDesign de klacht in overleg met de wederpartij behandelen.
 2. Na het verstrijken van de bovengenoemde termijn wordt de wederpartij geacht het geleverde respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd.
 3. CorfuDesign dient in staat te worden gesteld de gereclameerde zaken in originele staat te controleren. Indien de reclame gegrond is, zal CorfuDesign, hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde der geleverde ontwerpen waarop de reclame betrekking heeft, hetzij de geleverde zaken gratis vervangen, tegen terug levering van de oorspronkelijk geleverde zaken.
Artikel 18: Betaling
 1. Betaling dient netto-contant te geschieden bij aflevering of middels storting of overmaking op een door CorfuDesign aangewezen bank- of postbankrekening binnen 14 dagen na factuurdatum.
 2. De wederpartij is in gebreke enkel door het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn, zonder dat hiervoor een aparte ingebrekestelling vereist is.
 3. Reclames over facturen dienen binnen 5 werkdagen na ontvangst aan CorfuDesign ter kennis worden gebracht. De wederpartij is niettemin gehouden tot betaling van het onbetwiste gedeelte, blijkt alsnog dat de wederpartij het betwiste gedeelte geheel of gedeeltelijk verschuldigd is, dan wordt een rentevergoeding gelijk aan de wettelijk toegestane rente berekend, vanaf de oorspronkelijke datum van de factuur van CorfuDesign.
 4. In de gevallen dat de wederpartij:
  1. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indien dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendom wordt gelegd;
  2. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
  3. enige uit kracht der wet of van deze condities op haar rustende verplichting niet nakomt;
  4. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;
  5. overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van haar bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van haar bedrijf, heeft CorfuDesign door het enkel plaatsvinden van een der opgesomde omstandigheden, het recht hetzij de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zonder dat enige ingebrekestelling dan wel enige rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de door CorfuDesign verrichte werkzaamheden in zijn geheel op te eisen en het geleverde maar het (nog) niet betaalde als haar eigendom terug te vorderen, alles onverminderd haar recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten.
 5. Bij het niet nakomen van zijn/haar betalingsverplichtingen door de wederpartij worden alle door CorfuDesign binnen de overeenkomst aan de wederpartij overgedragen rechten opgeschort tot op het moment waarop deze verplichtingen wel zijn nagekomen. Het is de wederpartij in dat geval niet toegestaan de zijn/haar ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken.
Artikel 19: Rente en kosten bij kredietgeving
 1. Indien in een langere kredietgeving dan 14 dagen na factuurdatum wordt toegestemd of deze ten onrechte wordt genomen, heeft CorfuDesign recht op een vertragingsschade over het verschuldigde bedrag, gelijk aan de wettelijk toegestane rente, ingaande op de dag dat de betaling diende te geschieden.
 2. Door de optredende betalingsvertraging worden andere vorderingen van CorfuDesign op de wederpartij, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar.
 3. Alle kosten welke CorfuDesign voor de uitoefening van de door haar uit de overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten voortvloeiende rechten zal maken, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke, komen ten laste van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het met inbegrip van voornoemde rente door de wederpartij verschuldigde bedrag, zulks met een minimum van €; 250,=.
Artikel 20: Toepasselijk recht
 1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
Artikel 21: Geschillen
 1. In geval van geschillen, door wederpartij en CorfuDesign als geschil erkend, dan wel door een van beiden als zodanig erkend, over de toepassing en uitleg van deze leveringsvoorwaarden, is de rechter in het arrondissement waar CorfuDesign gevestigd is, exclusief bevoegd kennis te nemen van het geschil.
Garmerwolde, 01 december 2010
CorfuDesign

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn hier te downloaden.